Objectius

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a la primera competència esmentada, el projecte de recerca suposa la posada en acció de les pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat per cooperar. Pel que fa a la segona competència, implica diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

Concretant, les competències que es pretenen desenvolupar són:

  • aprendre a aprendre: el projecte de recerca suposa la posada en acció de les pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat per cooperar.
  • autonomia i iniciativa personal: implica diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.
  • comunicativa lingüística i audiovisual: amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral
  • tractament de la informació: amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats.
  • digital: l'ús de les TIC.
  • social i ciutadanacia: participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip.