Presentació oral

Si vols fer una bona presentació oral del treball de recerca, segueix els consells següents:

Planifica la presentació

 • L' exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No facis únicament una lectura de les conclusions.
 • Pensa quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet...).
 • Recorda que disposes d'un temps limitat.

Prepara la presentació

 • L'exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cos de l'informe.
 • Identifica i organitza els punts clau.
 • Desenvolupa transicions entre els punts clau.
 • Escull els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena.
 • Prepara un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podràs utilitzar durant la presentació.
 • Prepara informació visual per a il·lustrar els punts clau.
 • Si disposes dels mitjans necessaris pots preparar plantilles de presentació amb el Microsoft Power Point i:
- Projectar-les en pantalla directament des de l'ordinador.

- Preparar transparències per projectar-les sobre una pantalla amb el retroprojector.

Pràctica

 • Memoritza l'estructura i el desenvolupament general de la teva intervenció.
 • Assaja en veu alta i comprova que la durada de la teva intervenció no sobrepassa el temps del que disposes.
 • Assegura't que el material que has preparat és visualment atractiu.

Presenta

 • Estableix contacte visual.
 • Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible.
 • Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball.
 • Consulta el guió durant la presentació.
 • Centrat en lo fonamental i exposa la conclusió de forma convincent.

Com s’avaluarà l’exposició oral a Valldemia

 1. S’han presentat correctament?

 2. Han parlat equilibradament cada membre del grup?

 3. Han passat la paraula a l’altre membre del grup amb connectors estil: “ara li passo la paraula al meu company que parlarà sobre....”

 4. Han parlat entre ells mentre un membre del grup parlava?

 5. Han fet un ús del temps adequat (10 minuts distribuïts equitativament)

 6. Han llegit molt o s’ho sabien bé?

 7. Han realitzat un bona presentació electrònica (power-point, prezi, etc.)

 8. Han respost bé les preguntes que els hem fet?

 9. Tots els membres del grup semblaven saber coses del treball, de la seva part i de la part que han presentat els altres?

 10. Han fet una introducció (amb objectius, hipòtesi, metodologia) un desenvolupament i una conclusió?