Presentació escrita

La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura mínima següent:

A. PORTADA I ÍNDEX
   0. INTRODUCCIÓ
B. NUCLI
1. PART TEÒRICA

2. PART PRÀCTICA
3. CONCLUSIÓ

C. REFERÊNCIES
4. BIBLIOGRAFIA
5. ANNEXOS

MÈTODE
6. DIARI DE TREBALL
7. MEMÒRIA

L'informe s'ha d'escriure en Sites. Cada apartat o subapartat de l'estrucutra i índes del treball es converteix en una pàgina del vostre Sites.


 A. La portada i l'índex


Ha de ser la primera pàgina del Sites i ha de contenir la informació següent:

    Títol
    Autor/a (grup de classe)
    Tutor/a del treball
    Data de presentació 
    Índex

A l'índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) acompanyades de l'enllaç a la pàgina en la qual apareixen. 


Introducció


Ha de ser una pàgina de Sites on s'exposen els objectius del treball, la hipòtesi o les preguntes que us feu sobre el tema que treballareu, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat i la metodologia emprada. No és tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.


El nucli


El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols,i cada capítol (apartat o subapartats) correspon a una pàgina del sites on s'escriurà sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament.

Les descripcions han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. S'inclouen en el text totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules) s'inclouen en els annexos que seran altres pàgines del sites.

Aquest apartat es distribuirà clarament en una secció teòrica i una secció pràctica.

    
Les conclusions


Les conclusions han de ser una pàgina del Sites on es relaciona clarament les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.

Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.

L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.


Referències


La llista de referències serà una pàgina del Sites on es relacionen totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts, al.lusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.

   
Els Anexos


Els annexos s'utilitzen per presentar:
 • Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos, vídeos...)
 • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.
 • Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.
 • Descripció detallada d'equips o programes utilitzats.
 • Enquestes realitzades
 • Entrevistes
 • Resultats d'investigacions o estudis que s'hagin fet al llarg del treball.
 • Valoracions econòmiques realitzades o pressupostos.

 • Memòria


 • La memòria del treball és un document de no més de dues pàgines on s'hi documenten les circumstàncies en què s'ha desenvolupat el treball.
  Hi heu de documentar el punt de partida, per què vau seleccionar el tema, com vau aprofudir-lo, quins processos vau fer servir per avançar en la informació i en la creació del vostre treball.
  També heu d'explicar si heu visitat algun professional, els problemes que heu anat tenint en la realització, així com els vau anar solucionant.
  Finalment, heu de fer constar una conclusió que expliqui si heu pogut corroborar la vostra tesi o hipòtesi inicial o no.

  On la posarem?
  La memòria haurà d'aparèixer en un enllaç de la pàgina principal del vostre site. Així doncs, hi haurà com a darrer punt i a sota dels annexos la paraula memòria que remetrà a una nova pàgina dins del vostre site.
  Aquí en teniu un exemple.