La redacció

  • En primer lloc i sempre que sigui necessari, consulta el diari en el qual has anotat tots els avenços i incidents produïts durant el procés de recerca.
  • Abans de començar, selecciona i ordena les idees que vols exposar.
  • Durant la redacció procura escriure frases curtes i fàcils d'entendre i utilitzar el vocabulari específic sempre que sigui necessari.
  • En primer lloc has de redactar el nucli de l'informe i després la introducció i la conclusió.
  • Els capítols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats també numerats segons el format d'esquema numerat.
Exemple:
En el cas que el segon capítol porti per títol els envasos de plàstic a l'actualitat, el primer apartat d'aquest capítol es tituli els envasos d'aigua i el tercer subapartat, ampolles d'1,5 l, hauries d'escriure:

2. ELS ENVASOS DE PLÀSTIC A L'ACTUALITAT
2.1. Els envasos d'aigua
2.1.3. Envasos de 1,5 l
  • Els elements de la llista de referències s'han d'indicar segons l'exemple:
AUTOR. Títol. Dades de la publicació.
  • Els annexos s'identifiquen amb lletres majúscules.
Annex A, annex B...
  • Les notes a peu de pàgina són un recurs que et permet complementar o aclarir algun punt del text. S'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i precedides d'un senyal (asterisc o subíndex) que també s'escriu en el lloc del text on es vol inserir el missatge.
  • Si t'interessa pots escriure l'informe en una plantilla prèviament preparada.