Síntesi

Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), d'explicar els resultats tenint en compte els coneixements tèorics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o propostes per a continuar la recerca.