Processament de la informació

Les dades obtingudes a través de la cerca d'informació es poden recollir en:
  1. Fitxes
  2. Taules i quadres
  3. Gràfics
  4. Càlculs
  5. Comentari de text