Avaluació

També s'ha autoavaluar el treball realitzat: la capacitat d'organització, el càlcul del període de temps necessari per a les diverses fases i activitats, l'elecció de variables, la previsió de materials i instal·lacions a utilitzar, la preparació de materials necessaris, la programació de visites, els problemes econòmics per tirar endavant la recerca, la dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ...

Els resultats de l'autoavaluació són necessaris per a completar els apartats de conclusions i recomanacions de l'informe o, si és el cas, per a replantejar-se el treball.