Criteris d'avaluació

a) Seguiment tutor de projecte de recerca: 15% grupal + 15 % personal.

b) Valoració del contingut del projecte de recerca: 30%

c) Valoració de les parts que ha de contenir el treball segons la metodologia emparada 10%

d) Valoració del tribunal de l’exposició oral: 15 % grupal + 15 % personal


Com avaluar les parts del treball

 1. Hi ha introducció?

 • Hi ha un índex detallat?

 • Estan fetes les pestanyes d’organització del treball?

 • Hi ha informació no copiada en cada apartat de l’índex?

 • Està escrit sense faltes d’ortografia?

 • Està equilibrada cada informació que hi ha en el treball?

 • Hi ha un apartat teòric i un apartat pràctic relacionat?

 • Hi ha citades les fonts d’on han extret la informació?

 • Hi ha citades les fonts d’on han tret les fotografies o imatges?

 • Hi ha una conclusió detallada on s’especifiqui si la hipòtesi inicial s’ha corroborat?

 • Està ben feta la bibliografia?

 • Han fet la memòria?

 • Hi ha vídeos o passis de fotos creats per ells mateixos?

 • Hi ha el powerpoint de la presentació de l’exposició oral?

 • Té una presentació acurada?: Mateix tipus de lletra, colors, aspecte en general?

 • Té la pluja d’idees?

 • Té el calendari de la secretaria al dia?

 • Hi ha entrevistes a professionals o experts en la qüestió tractades?

 • Han fet enquestes?

 • Han explicat la mostra de les enquestes?